مغزی آب بند چدنی 09125837438

مغزی آب بند چدنی 09125837438

میان بولت ساختمانی در نوع میان بولت چدنی به روش ریخته گری تولید، و از جنس چدن نشکن (داکتیل) می باشد. این میان بولت ساختمانی با قرار گرفتن در وسط دیوار بتنی سازه های آبی و مهار شدن توسط دو بولت از دو طرف، در حین نگه داشتن قالب بتن های دو طرف دیوار، مانع عبور آب از حفره ایجاد شده می گردد .
میان بولت آب بند چدنی (مغزی آب بند چدنی) در سازه هایی به کار می رود که نیاز به آب بندی دارند . اندازه میان بولت آببند چدنی ثابت است و توسط بولت های تمام رزوه و مهره و واشر به پشت بندهای عمودی قالب فلزی بتن متصل خواهد شد و پس از پایان مراحل بتن ریزی و میان بلت آببند چدنی در بتن مدفون خواهد شد.