فروش واشر کاس و  واشر دولول

فروش واشر کاس و واشر دولول

فروش واشرکاس و واشر دولول 

فروش واشر کاس و واشر دولول و ارسال به سراسر کشور

واشر کاس (واشر سولجر) همراه با مهره بولت (خروسکی) مورد استفاده قرار مي گيرد و با ايجاد سطح اتکای زياد

نيرو را توزيع و از لهيدگی موضعی جلوگيری می کند. فرم خاصی که به اين واشر داده شده است

قابليت توزيع نيروی آن را افزايش داده و به اين ترتيب امکان استفاده از حداکثر ظرفيت بلت را نيز فراهم مي کند.

فروش واشر کاس و واشر دولول

نحوه کار به اين صورت است که بلت از سوراخ ايجاد شده در قالب ها عبور ميکند

و توسط مهره خروسکی و واشرکاس (واشر تخت) از دو طرف قالب مهار می شود

و لازم به ذکر است که به علت فشار زيادی که بر اثر بتن ريزی روی قالب بتن ايجاد می شود

مهره خروسکی و واشر کاس بايد از کيفيت مرغوبی برخوردار باشند تا بتوانند فشار حاصله از بتن را تحمل کنند.

اگر ارتفاع بتن ریزی کمتر از 2 متر باشد به جای سولجر از لوله پشت بند به صورت دوبل می توان استفاده کرد، در این حالت از واشر دو لوله استفاده می شود.

واشر دولوله : از واشر دولول جهت مهار بولت و اتصال به پشت بند دو لوله استفاده می شود.

صنعتگران مهر تولید کننده قالب فلزی بتن و تجهیزات قالب بندی بتن.

فروش واشر دو لوله قالب بندی